Toimiva talous syntyy elinvoimaisesta ekosysteemistä

Maa ilman kasveja on eloton ja köyhä. Kasvuston puute altistaa maaperää eroosiolle. Tällöin tuuli tai vesi saattavat kuljettaa maata pois, jolloin maaperä köyhtyy entisestään. Yhtäläisesti, paikallisten taloudellisten rakenteiden puute voi altistaa tilanteelle, jossa taloudellinen valta ja varallisuus kulkeutuu muualle ja paikallinen talous köyhtyy. Toisin sanoen, lähellä ihmistä olevat taloudelliset rakenteet tukevat taloudellisen vallan tasaisempaa jakautumista ja kestävämpää paikallista taloutta. Talouden rakenteet yhteiskunnassa ovat kuin kasvusto maaperässä. Parhaimmillaaan ne luovat biodiversiteettiä huokuvan tasapainoisen ekosysteemin, jossa jokaisella toimijalla on mahdollisuutensa kukoistaa. Heikoimmillaan ne perustuvat monokulttuuriin, jossa edetään tietynlaisen tehokkuuden ehdoilla, ja samalla kuihdutetaan muut rakenteet jolloin ekosysteemi tulee täysin riippuvaiseksi ulkoisista resursseista. Kestävä globaali talous syntyy kestävistä ja elinvoimaisista paikallisista talouksista. Jotta voimme saavuttaa kestävän talouden, tulee meidän pyrkiä kehittämään paikallisten talouksien rakenteita suuntaan, joka ylläpitää niiden elinvoimaisuutta. Tätä voimme edistää luomalla rakenteita, jotka luovat rikkautta paikallisesti ja siten rikastavat ekosysteemiä, jossa ne toimivat. Rakenteita, jotka ovat lähellä ihmistä. Tällaisia rakenteita voivat olla organisaatiot, jotka tuottavat ylijäämää paikallisesti tai organisaatioita, jotka tarjoavat palveluita paikallisiin tarpeisiin. Ensimmäinen voi yksinkertaisimmillaan toteutua esimerkiksi perustamalla taloudellisia organisaatioita, joiden omistajuus ja hallinnointi on paikallisten ihmisten käsissä. Tällaisten organisaatioiden kautta valta ja vastuu taloudesta sekä kertynyt ylijäämä myös jakautuu paikallisesti. Toinen vaihtoehto on lähestyä organisaation päämäärien kautta. Voittoa tavoittelemattomat toimijat taloudessa ovat lähes poikkeuksetta lähempänä ihmistä, sillä niiden ydintehtävänä on toteuttaa jotakin toimintaa tai palvelua, jota yhteiskunta tarvitsee. Tällainen toimija luo arvoa ja rikkautta yhteisöön toimintansa kautta suoraan, niin pitkään kun se onnistuu toteuttamaan päämääräänsä ja sen tuottama toiminta tai palvelu on todellisesti tarpeellinen yhteisössä.  Paikallisessa omistuksessa olevat organisaatiot ovat globaalissa markkinataloudessa yhä harvinaisempi näky. Talouden piirissä toimivat voittoa tavoittelemattomat organisaatiot ovat hyvin usein kunnallisia tai valtion toimijoita, mutta ne voivat olla myös kolmannen sektorin toimijoita. Esimerkki organisaatiosta, jossa yhdistyy sekä lähellä ihmistä oleva omistajuus että päämäärä voisi olla voittoa tavoittelematon asunto- tai työosuuskunta. Tällainen toimija on siinä toimivien ihmisten omistuksessa ja hallinnassa, ja se tarjoaa tärkeää palvelua jäsenilleen.  Rakentamalla uusia taloudellisia rakenteita olemassa olevien rakenteiden rinnalle, tueksi tai korvikkeeksi luotaisiin myös lisää heterogeenisyyttä talouteen. Biodiversiteetti on tärkeää kaikille ekosysteemeille, jotta ne voivat kukoistaa. Heterogeenisen verkoston kautta talouteen voi syntyä paljon erilaisia toimijoita, paljon yhteistyötä ja ennen kaikkea paljon mahdollisuuksia. Se myös lisää talouden kestävyyttä ja resilienssiä talouden haasteita kohtaan. Viime vuosina pandemia ja sota on tuonut uudella tavalla esiin tämän ominaisuuden tärkeyden. Perinteisestä voittoa tavoittelevasta osakeyhtiömallista poikkeavat taloudelliset organisaatiot myös kasvattavat talouden sosiaalista pääomaa. Jos kanssaihmiset nähdään kumppaneina joiden kanssa voi tehdä molempia hyödyttävää yhteistyötä eikä kilpakumppaneina nollasummapelissä, luodaan ilmapiiriä, joka kerryttää yhteiskunnan sosiaalista pääomaa rikastuttaen ekosysteemiä entisestään. Puutarhurin tavoin lähdetään siis luomaan kestävää yhteiskuntaa rakentamalla paikallisista talouksista kukoistavia ekosysteemejä.  Lähellä ihmistä olevat talouden rakenteet luovat verkostoa, joka suojaa paikallista taloutta, kuten kasvillisuus suojaa maaperää.  Tämä verkosto myös rikastuttaa taloutta, kuten kasvillisuuskin kerää ravinteita ja rikastuttaa maaperää.  Mitä monipuolisempi tämä talouden verkosto on, sitä elinvoimaisemman talouden se luo, kuten biodiversiteetti luo elinvoimaisen ekosysteemin.  Kukoistavat talouden ekosysteemit luovat yhteiskunnan, jossa ihmisten on mahdollista kukoistaa. — Kirjoitus on osa sarjaa, jossa Juuso Määttä ja Kimmo Hokkanen pohtivat systeemisiä ja kulttuurisia ulottuvuuksia, joita talousjärjestelmän muuttuminen kestävämmäksi ja tasavertaisemmaksi vaatisi.

Lue lisää

Tule mukaan Ehta Rahaan!

Etsimme mukaan ihmisiä, joilla on intoa muokata uutta taloutta. Me Ehtassa kehitämme yhteishyvän taloutta tekemällä rahoitukseen ja hankkeiden kehittämiseen liittyviä työkaluja. Työkalumme kuten kasvupakka ja lainapiirit perustuvat yhdessä tekemisen voimaan ja avoimuuteen. Teemme työtä yhdessä yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa ekologisten ja sosiaalisten kysymysten parissa sekä kulttuurialalla. Yhteishyvän talous on visio inhimillisestä ja kestävästä taloudesta ja elämäntavasta. Vision mukaan yritysten toimintatapojen tulisi kuvastaa samoja arvoja kuin ihmiselämässä yleensäkin. Tärkeää taloudessa on voiton tavoittelun sijaan yhteishyvän arvon kasvattaminen: perustarpeiden tyydytys, ystävällisyys ja rehellisyys. Mielestämme myös äänettömien sidosryhmien tarpeet ja arvot pitää saada mukaan päätöksentekoon. Pyrimme kaikessa toiminnassamme huomioimaan myös luonnon ja tulevien sukupolvien tarpeet. Uskomme, että näille ajatuksille ja niiden käytäntöönpanolle on nyt tilaa ja seuraavien kahdenkymmenen vuoden talouden murroksessa.  Resonoiko ajatuksemme mielessäsi? Tule mukaan Ehtaan! Etsimme uutta hallituksen jäsentä. Voit tulla mukaan tekemään talouskulttuurin murrosta myös äänettömien sidosryhmien lähettiläänä, pitämään huolta siitä, että myös luonnon ja tulevien sukupolvien tarpeet huomioidaan. Ota yhteyttä sähköpostilla kimmo.hokkanen@ehtaraha.fi ja 044 218 0007 Ehta Raha lyhyesti Ehta tarjoaa seuraavia palveluita: rahoitusratkaisuja yhteiskunnalliseen toimintaan, kasvupakka ja joukkorahoituskorttipakka ideoiden kehittelyyn, taloushallinto- ja kirjanpitopalveluita. Liikevaihto 2022 100.787 euroa, 2021 90.494 euroa Ylijäämä 2022 200,93 euroa, 2021 38,30 euroa Työtekijöitä 2  Hallitus: Kimmo Hokkanen, Juuso Määttä, Marika Lohi ja  Pasi Orava Yhtiömuotona osuuskunta Osuusmaksu 50 euroa Osuuskunnassa on 123 jäsentä Hallinnollinen toiminta perustuu piiritekniikkaan Ehta Raha on myös mukana Humuskampanjassa, jonka päämäärä on saada humuksen lisääminen kansalaistaidoksi vuoteen 2040 mennessä. Maaperän humus on suuremmaksi osaksi hiiltä eli se sitoo ilmakehän hiiltä maaperään. Yksi konkreettinen tapa torjua lajikatoa ja ilmastonmuutosta on pitää huolta humuksesta ja maaperän elävyydestä.

Lue lisää

Voitko kuvitella jakavasi kukkarosi yhdeksän ihmisen kanssa?

Aloitetaan ajatusleikillä. Avaatte huomenna yhteisen pankkitilin vaikkapa kahdeksan läheisen ystävän, työkaverin tai perheenjäsenen kanssa. Ohjaatte kaikki tulonne tuolle yhteiselle tilille ja kaikilla on pankkikortti tiliin sekä lupa käyttää varoja tarpeittensa mukaan parhaaksi kokemallaan tavalla. Viivy ajatuksen kanssa tovi. Miten tällainen järjestely muuttaisi suhdettasi rahaan? Entä tähän läheisten ihmisten verkostoon? Vauraus ei rakennu rahasta, raha on vain instrumentti Tällainen ajatusleikki saattaa aiheuttaa hieman epämukavan tunteen. Kun tunnetta tarkastelee lähemmin, voi näyttää siltä, että luotamme enemmän rahaan kuin läheisiimme. Miten tällaiseen tilanteeseen on päädytty? Voidaan ajatella, että turvallisuus on epävarmuuksien hallintaa, keinoja navigoida epävarmassa maailmassa ilman pelkoa. Turva puolestaan on suojaa fyysistä uhkaa vastaan, suojaa säältä ja luonnonolosuhteilta, varmuutta riittävästä säännöllisestä ravinnosta. Kun laajennetaan suojan ajatusta toimeentuloon, voidaan toimeentuloa pitää toimintakykyisenä pysymisen perusyksikkönä. Se on kuin elämää ylläpitävien edellytysten virta, joka on riittävä pitämään yksilön toimintakykyisenä ja suoriutumaan tehtävistään osana yhteisöä. Tuo edellytysten virta kehkeytyy yhteisöstä: suurempi toimijoiden määrä lisää vakautta ja ennustettavuutta. Yhteisön jäsenen toimeentulo ei ole kiinni vain yksilön toimintakyvystä, osaamisesta ja resursseista. Aiemmin toimeentulo on rakentunut perheiden ja perheiden muodostamien liittojen, heimojen, ympärille. Nykyisin toimeentulon turva rakentuu kehittyneissä talouksissa erityisesti kansallisvaltioiden erilaisten veroilla rahoitettavien sosiaaliturvan muotojen ja ennakkoon kustannettavien kaupallisten järjestelmien, kuten erilaisten vakuutusten ja vapaaehtoisten eläkkeiden, varaan. Jos sairastut tai jäät työttömäksi, tunnetko, että elämäsi on turvattua? Mistä mahdollinen turvallisuuden tunne syntyy? Toisaalta, jos saat nerokkaan idean kehittää yhteisösi hyvinvointia, voitko heittäytyä turvallisin mielin toteuttamaan ideaa? Suomalainen järjestelmä antanee sairauden osuessa kohdalle kohtuullisen turvallisuuden tunteen, mutta omaehtoiselle toiminnalle yhteisön hyväksi se ei juuri luo tilaa. Millainen talouden maaperä antaisi valmiudet hyvään elämään ja mitä sellainen elämä pitäisi sisällään? Radikaali luottamus, yhteisyys, solidaarisuus. Alun ajatusleikillä haluamme haastaa nykyistä ajattelua toimeentulon turvasta. Belgiassa ajatusleikki on toteutettu. Common wallet on käytännön kokeilu “polyamorisesta suhteesta rahaan”: yhteisen pankkitilin sisällön tehtävä on mahdollistaa yhteisön kaikkien osakkaiden hyvää elämää. Kokeilu alkoi tammikuussa 2018 kun kymmenen brysseliläistä kulttuurialan toimijaa halusi kokeilla, miten rahan luonne muuttuu ryhmän jakaessa tulot ja riskit. He päättivät heittäytyä jaetun talouden virtaan ja opetella uimaan siinä. Belgialaisessa kokeilussa on käynyt selväksi, että jaettu kukkaro ei ole taloudellisesti tuottava ratkaisu. Se on jotain enemmän: muutos yhteisön suhteissa ja luottamuksessa. Koska jaettu kukkaro ei perustu sääntöihin, edellyttää se radikaalia luottamusta, joka puolestaan on riippuvainen avoimuudesta. Se tuo näkyviin erilaiset taloudelliset tilanteet, ja miten ne vaikuttavat ihmisten välisiin suhteisiin. Taloudelliset suhteet tuovat ihmisiä lähemmäksi toisiaan sen sijaan, että ne eristäisivät heitä pieniin yksittäistalouksien siiloihin. Jaettu kukkaro on vain yksi esimerkki siitä, miten yhteisö voi aktiivisesti muuttaa suhdettaan rahaan ja miten se osaltaan vaikuttaa ihmisten keskinäisiin suhteisiin. Miten muuten voisimme muuttaa suhdettamme rahaan ja siihen, miten se vaikuttaa vuorovaikutussuhteisiimme? Voisimmeko laajempia yhteiskunnallisia muutoksia, kuten perustulon käyttöönottoa odotellessa, ravistella talouskulttuuriamme radikaalista luottamuksesta ja solidaarisuudesta käsin? Nykyinen kasvutalous on läheistä sukua tehomaataloudelle, jonka seurauksena maaperä köyhtyy ja ravinteet maaperään on tuotava muualta. Yhteisö voi kuitenkin muodostaa sienirihmaston, joka ylläpitää ravinteikasta maaperää. Yhteisönä voimme luoda uudenlaista maaperää myös talouteen. Siihen tarvitsemme uudenlaista ajattelua ja uusia tarinoita, joiden kasvattamiseen ja punomiseen sinäkin voit osallistua. Sormet multaan! Lisää Common wallet -kokeilusta: https://www.youtube.com/watch?v=fOixULLlLvM&t=8s Kirjoitus on osa sarjaa, jossa Kimmo Hokkanen ja Read More

Lue lisää

Voiko avoimen tiedon invertteri mullistaa maailmaa?

Monien suurten yhteiskunnallisten ilmiöiden tapaan muutokset tiedon omistajuudessa saavat aikaan moniuloitteisia vaikutuksia. Tämä muutosvirta on luonut ihmiskunnalle mahdollisuuksia, joita ei olisi voitu kuvitellakaan ilman Internetiä ja tietotekniikkaa. Samalla sillä on ollut negatiivisiakin vaikutuksia. Monilta osin uusien mahdollisuuksien ymmärtäminen on vasta aluillaan. Merkittävimmät muutokset talouteen ovat vielä edessä.

Lue lisää

“Jotain uutta, raikasta ja mahtavaa!”

Vastuullisen kasvun yritys Mastos Oy oli mukana avoimessa työpajassamme Helsingin Oodissa syyskuussa. Sieltä he saivat matkaan oman Korttipakan, jolla jatkaa suunnittelua omassa tiimissään. Soittelimme Mastoksen Tiia Hamro-Drotzille kuullaksemme, kuinka työskentely on sujunut ja mitä sanottavaa heillä on Ehtan regeneratiivisen liiketoimintamuotoilun työkalusta.

Lue lisää

Pin It on Pinterest