Riski on mikä tahansa tapahtuma, joka saattaa toteutua. Sillä voi olla positiivinen tai negatiivinen vaikutus yhteiskunnallisen yrityksen tarkoituksen toteutumiseen. Riskienhallinta on prosessi, joka auttaa pärjäämään epävarmuuden keskellä paremmin. Riskienhallinnan avulla yritys tai yhteisö voi tehdä ennakoivia, aktiivisia toimenpiteitä resurssiensa ja voimavarojensa suojelemiseksi. Malcolm Hayday, Charity Bank, pankkiiri ja pankin perustaja, puhuu riskien kartoittamisen tärkeydestä näin:  “On erittäin tärkeää, että jokaisella teistä on riskikartta. Vaikka olisitte vasta startup tai vaikka pelkkä idea, on olennaista, että osaatte kartoittaa teitä koskevat riskit. Ja mikä vielä tärkeämpää – riskikarttaa ei vain tehdä ja laiteta pöytälaatikkoon, vaan sen pariin täytyy palata säännöllisesti. Jos olet yrittäjä, jopa kerran kuukaudessa. Jos olet hallituksessa, ehkä neljännesvuosittain. Riskikartassa tulee olla tärkeimmät kolmesta viiteen riskiä, joiden arvioitte olevan toimintanne kannalta strategisia riskejä. Näistä lähdetään porautumaan yksityiskohtiin: operationaaliset eli toiminnan pyörittämiseen liittyvät riskit jne. Mutta kaikista tärkeintä on, että riskikartta ei ole staattinen vaan elävä työkalu. Siksi kannustan teistä jokaista ja teidän kaikkia kollegojanne tutustumaan tähän riskikarttatyökaluun. Siinä on ikäänkuin liikennevalosysteemi, joka kertoo millaisia riskejä olette valmiita ottamaan. Jos riski on keltainen tai jopa punainen, on sille tehtävä jotain. Ja voi olla, että jonain kauniina päivänä koko suunnitelmanne on mennyt mönkään, sillä vaikkapa hallitus on jonkin olennaisen muutoksen lainsäädäntöön. Jos ette ole olleet tietoisia tästä riskistä, liiketoimintanne voi hävitä kartalta. Eli riskikartta auttaa näyttämään ne asiat, joihin teidän on keskityttävä. Jos joskus tulette siihen pisteeseen että teidän on esittäydyttävä pankinjohtajalle tai muulle rahoittajalle ja teillä on esittää heille riskikartta – se saattaa teidät pitkälle luottamuksen voittamisessa. Riskikartan perusteella rahoittaja voi päätellä, että te tiedätte mitä olette tekemässä.” Riskienhallinnan hyödyt Huomaamatta jääneet riskit ja mahdollisuudet tunnistetaan Riskit voidaan rajoittaa siedettävällä tasolle Saadaan lisää informaatiota mahdollisuuksien hyödyntämiseksi Antaa sidosryhmien jäsenille lisää varmuutta haluttujen tulosten saavuttamisessa Lataa riskikarttatyökalu Rahoitusvoimalan työkirjasta: Osa 7: Riskien tunnistamisesta toimintavarmuutta  

Lue lisää

Globaalien ympäristöongelmien ratkaisuun tarvitaan kaikkien panosta – eikä vähiten yritysten. Jokaisella yrityksellä, oli sitten kyseessä yhteiskunnallinen yritys tai ei, on monenlaisia suoria tai epäsuoria vaikutuksia ympäristöön. Etenkin perinteiset bisnesmallit ottavat ympäristövaikutukset huomioon heikosti, mikä on yksi syy monille tämän päivän ympäristöongelmille, kuten ilmastonmuutokselle, luonnon monimuotoisuuden heikkenemiselle ja ympäristön kemikalisoitumiselle. Yhteiskunnallisilla yrityksillä on loistava paikka olla osaltaan ratkaisemassa globaaleja ympäristöongelmia muuttamalla näitä vanhoja toimintamalleja. Osuuskunta Universo järjesti Rahoitusvoimalassa työpajan, jossa yhteiskunnallisista yrityksistä koottu osallistujajoukko pääsi selvittämään, miten ottaa ympäristöasiat kokonaisvaltaisesti haltuun sekä miten negatiivisia ympäristövaikutuksia voisi vähentää ja positiivisia lisätä. Pitkällä tähtäimellä kestävä elämä maapallolla edellyttää, että yritystoiminnassa, kuten kaikessa muussakin toiminnassa, huomioidaan sekä ekologinen että sosiaalinen kestävyys. Yhteiskunnalliset yritykset ovat tämän suhteen eittämättä edelläkävijöitä ja erityisen valveutuneita, mutta parantamisen varaa löytyy aina. Schaefer ym. (2015) katsausartikkeli toteaa, että yhteiskunnalliset yritykset voisivat kiinnittää entistä enemmän huomiota planeetan fyysisen kantokyvyn rajoihin. Miten planeetan rajoja voidaan entistä kokonaisvaltaisemmin huomioida yritystoiminnassa? Mistä tietää, mitä omat ympäristövaikutukset ovat ja toisaalta mihin kannattaisi omat rajalliset resurssinsa suunnata niin, että positiivinen vaikutus ympäristöön olisi mahdollisimman suuri? Elinkaariajattelusta apua ympäristöongelmien ratkaisuun Universon työpajassa perehdyttiin erääseen olennaiseen ympäristöajattelun perustyökaluun, joka auttaa hahmottamaan ympäristövaikutuksia kokonaisvaltaisesti, nimittäin elinkaariajatteluun. Elinkaariajattelussa yrityksen tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksia tarkastellaan sen koko elinkaaren ajalta, kehdosta hautaan. Mitä ympäristövaikutuksia siis aiheutuu raaka-aineiden otossa, prosessoinnissa, kuljetuksissa, tuotteen käytön aikana sekä elinkaaren lopussa? Elinkaarinäkökulma onkin edellytys tuotteiden ympäristövaikutusten hahmottamiseen kokonaisvaltaisesti – sen avulla voidaan välttyä osaoptimoimasta yksittäisiä ominaisuuksia kokonaisvaikutusten kustannuksella. Ympäristöystävällisyyttä ei siis koskaan määrittele mikään tuotteen tai palvelun yksittäinen ominaisuus, kuten biohajoavuus tai se, mistä materiaalista tuote on tehty. Työpajassa kukin yritys pääsi laatimaan paperille oman tuotteensa tai palvelunsa elinkaaren ja pohtimaan vaihe vaiheelta, mitä erilaisia ympäristön resursseja jokaisessa elinkaaren vaiheessa tarvitaan, ja toisaalta millaisia päästöjä ja jätteitä eri vaiheissa syntyy. Paperille merkittiin esimerkiksi sähkön- ja lämmönkulutus erilaisten materiaalien käyttö, kemikaalit, jätevedet ja ilmapäästöt. Sen jälkeen tarkasteltiin, millaisia ympäristövaikutuksia erilaiset jätteet, päästöt, ja resurssien käyttö voivat aiheuttaa. Esimerkiksi kasvihuonepäästöt aiheuttavat ilmastonmuutosta ja puumateriaalien käyttö vähentää luonnontilaisten ekosysteemien määrää ja siten luonnon monimuotoisuutta (yleensä). Tavoitteena oli oppia hahmottamaan elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia kokonaisvaltaisesti ja systemaattisesti. Jotta haitallisia ympäristövaikutuksia voisi tehokkaasti vähentää ja positiivisia lisätä, on tärkeää tietää, mitkä ovat toiminnan merkittävimmät vaikutukset. Tämä ei aina ole helppoa, sillä kaikesta toiminnasta syntyy monenlaisia vaikutuksia, ja joskus asiantuntijoidenkin voi olla vaikea tietää, mitkä vaikutukset ovat olennaisimpia. Varsinkin pienille yrityksille vaikutusten hahmottaminen voi olla erityisen vaikeaa, koska resurssit ovat rajalliset. Elinkaariajattelun perusteista voi siitä huolimatta olla hyötyä myös heille, sillä ensimmäinenkin oivallus ajattelutapojen muuttamiseksi on tärkeä. Elinkaariajattelun menetelmät voivat myös tuoda säästöjä esim. energian ja materiaalien kulutuksen pienentyessä. Haittojen minimoinnista ongelmien ratkaisemiseen Todellisen planeetan rajoissa toimivan kestävän yhteiskunnan saavuttaminen vaatii valtavia rakenteellisia muutoksia yhteiskunnassa, kulttuurissa ja ajattelutavoissa – myös yritystoiminnassa. Yhteiskunnallinen yrittäjyys on tässä avainasemassa, jo määritelmän perusteella: yhteiskunnallisen yrittäjyyden tarkoitus on ratkaista yhteiskunnallisia ongelmia, niin sosiaalisia kuin ekologisiakin. Sen vuoksi on tärkeää, ettei ympäristövastuuta mielletä vain haittojen minimoimiseksi, kuten yritystoiminnassa pitkään on ajateltu. Ongelmien ratkaiseminen vaatii huomattavaa positiivisten vaikutusten lisäämistä. Sen vuoksi tarkastelimme työpajassa myös sitä, millaisia positiivisia ympäristövaikutuksia eri elinkaaren vaiheista voisi syntyä. Ympäristötietoisuuden lisääminen on esimerkki tärkeästä positiivisesta vaikutuksesta, joka helposti Read More

Lue lisää

Uusien STEA -avustusten haku vuodelle 2019 on auki 31.5. saakka! Osuuskunta Ehta Raha voi auttaa budjetin suunnittelussa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen harkinnanvaraisia valtionavustuksia voivat hakea yleishyödylliset yhdistykset ja säätiöt sekä yleishyödylliset osakeyhtiöt ja osuuskunnat, joiden toiminnan tavoitteena on terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen. STEA:lta voi hakea kolmea erityyppistä avustusta: toiminta-avustusta (A), investointiavustusta (B) ja hankeavustusta (C). Vuodelle 2019 myönnettävien uusien avustusten haku on auki STEAn verkkoasioinnissa (asiointi.stea.fi) 11.4. alkaen ja 31.5.2018 klo 16.15 saakka. STEA käsittelee vuosittain noin 2500 avustushakemusta ja valmistelee niiden pohjalta sosiaali- ja terveysministeriölle avustusehdotuksen. Vuosittain noin 1600-1700 avustuskohdetta saa myönteisen avustuspäätöksen. Avustusta saavia järjestöjä on noin 800. Avustukset jakautuvat kaikkiin Suomen maakuntiin. Huom! Kevään uusien avustusten hakuaikana on STEA:lla avoinna myös haku Paikka auki II- osatyökykyisten ja nuorten työllistymisen avustusohjelmaan vuodelle 2019. Lähetä hakemuksesi ensin meille! Luemme hakemuksen lävitse, kommentoimme sitä toiminnansuunnittelun työvälinettä käyttäen ja valmistelemme hankkeellesi budjetin hankehakemuksesi perusteella. Budjetin luomiseen ja kommentointiin kannattaa varata vähintään kaksi työpäivää, joten viimeinen päivä lähettää hakemuksia Ehtalle viimeistään 27.5.2018 Voit lähettää hakemuksen myös luonnosvaiheessa! Lähetä hakemuksesi sähköpostin liitteenä osoitteeseen marika.lohi@ehtaraha.fi  Hinta Ehtan budjetinrakennuspalvelulle on 350 euroa / hankehakemus + alv 24% tai Osuuskunta Ehta Rahan jäsenille 300 euroa + alv 24%. Jos hanke on tavallista pienempi tai laajempi, voimme ehdottaa toista hintaa. P.S. Rahoitushakusuunnitelmaa tehdessä Suunta voi auttaa! Suunta on työkalu, jolla saat määriteltyä tarpeet ja tavoitteet sekä miettittyä toiminnan, jolla tavoitteisiin päästään. Tämä hyvä Sosten luoma työkalu tarjoaa oleelliset asiat saadaksesi rahoitushakemuksesi loogiseksi ja toimivaksi.

Lue lisää

Pin It on Pinterest