Globaalien ympäristöongelmien ratkaisuun tarvitaan kaikkien panosta – eikä vähiten yritysten. Jokaisella yrityksellä, oli sitten kyseessä yhteiskunnallinen yritys tai ei, on monenlaisia suoria tai epäsuoria vaikutuksia ympäristöön. Etenkin perinteiset bisnesmallit ottavat ympäristövaikutukset huomioon heikosti, mikä on yksi syy monille tämän päivän ympäristöongelmille, kuten ilmastonmuutokselle, luonnon monimuotoisuuden heikkenemiselle ja ympäristön kemikalisoitumiselle. Yhteiskunnallisilla yrityksillä on loistava paikka olla osaltaan ratkaisemassa globaaleja ympäristöongelmia muuttamalla näitä vanhoja toimintamalleja.

Osuuskunta Universo järjesti Rahoitusvoimalassa työpajan, jossa yhteiskunnallisista yrityksistä koottu osallistujajoukko pääsi selvittämään, miten ottaa ympäristöasiat kokonaisvaltaisesti haltuun sekä miten negatiivisia ympäristövaikutuksia voisi vähentää ja positiivisia lisätä.

Pitkällä tähtäimellä kestävä elämä maapallolla edellyttää, että yritystoiminnassa, kuten kaikessa muussakin toiminnassa, huomioidaan sekä ekologinen että sosiaalinen kestävyys. Yhteiskunnalliset yritykset ovat tämän suhteen eittämättä edelläkävijöitä ja erityisen valveutuneita, mutta parantamisen varaa löytyy aina. Schaefer ym. (2015) katsausartikkeli toteaa, että yhteiskunnalliset yritykset voisivat kiinnittää entistä enemmän huomiota planeetan fyysisen kantokyvyn rajoihin.

Miten planeetan rajoja voidaan entistä kokonaisvaltaisemmin huomioida yritystoiminnassa? Mistä tietää, mitä omat ympäristövaikutukset ovat ja toisaalta mihin kannattaisi omat rajalliset resurssinsa suunnata niin, että positiivinen vaikutus ympäristöön olisi mahdollisimman suuri?

Elinkaariajattelusta apua ympäristöongelmien ratkaisuun

Universon työpajassa perehdyttiin erääseen olennaiseen ympäristöajattelun perustyökaluun, joka auttaa hahmottamaan ympäristövaikutuksia kokonaisvaltaisesti, nimittäin elinkaariajatteluun. Elinkaariajattelussa yrityksen tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksia tarkastellaan sen koko elinkaaren ajalta, kehdosta hautaan. Mitä ympäristövaikutuksia siis aiheutuu raaka-aineiden otossa, prosessoinnissa, kuljetuksissa, tuotteen käytön aikana sekä elinkaaren lopussa? Elinkaarinäkökulma onkin edellytys tuotteiden ympäristövaikutusten hahmottamiseen kokonaisvaltaisesti – sen avulla voidaan välttyä osaoptimoimasta yksittäisiä ominaisuuksia kokonaisvaikutusten kustannuksella. Ympäristöystävällisyyttä ei siis koskaan määrittele mikään tuotteen tai palvelun yksittäinen ominaisuus, kuten biohajoavuus tai se, mistä materiaalista tuote on tehty.

Työpajassa kukin yritys pääsi laatimaan paperille oman tuotteensa tai palvelunsa elinkaaren ja pohtimaan vaihe vaiheelta, mitä erilaisia ympäristön resursseja jokaisessa elinkaaren vaiheessa tarvitaan, ja toisaalta millaisia päästöjä ja jätteitä eri vaiheissa syntyy. Paperille merkittiin esimerkiksi sähkön- ja lämmönkulutus erilaisten materiaalien käyttö, kemikaalit, jätevedet ja ilmapäästöt. Sen jälkeen tarkasteltiin, millaisia ympäristövaikutuksia erilaiset jätteet, päästöt, ja resurssien käyttö voivat aiheuttaa. Esimerkiksi kasvihuonepäästöt aiheuttavat ilmastonmuutosta ja puumateriaalien käyttö vähentää luonnontilaisten ekosysteemien määrää ja siten luonnon monimuotoisuutta (yleensä). Tavoitteena oli oppia hahmottamaan elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia kokonaisvaltaisesti ja systemaattisesti.

Jotta haitallisia ympäristövaikutuksia voisi tehokkaasti vähentää ja positiivisia lisätä, on tärkeää tietää, mitkä ovat toiminnan merkittävimmät vaikutukset. Tämä ei aina ole helppoa, sillä kaikesta toiminnasta syntyy monenlaisia vaikutuksia, ja joskus asiantuntijoidenkin voi olla vaikea tietää, mitkä vaikutukset ovat olennaisimpia. Varsinkin pienille yrityksille vaikutusten hahmottaminen voi olla erityisen vaikeaa, koska resurssit ovat rajalliset. Elinkaariajattelun perusteista voi siitä huolimatta olla hyötyä myös heille, sillä ensimmäinenkin oivallus ajattelutapojen muuttamiseksi on tärkeä. Elinkaariajattelun menetelmät voivat myös tuoda säästöjä esim. energian ja materiaalien kulutuksen pienentyessä.

Haittojen minimoinnista ongelmien ratkaisemiseen

Todellisen planeetan rajoissa toimivan kestävän yhteiskunnan saavuttaminen vaatii valtavia rakenteellisia muutoksia yhteiskunnassa, kulttuurissa ja ajattelutavoissa – myös yritystoiminnassa. Yhteiskunnallinen yrittäjyys on tässä avainasemassa, jo määritelmän perusteella: yhteiskunnallisen yrittäjyyden tarkoitus on ratkaista yhteiskunnallisia ongelmia, niin sosiaalisia kuin ekologisiakin. Sen vuoksi on tärkeää, ettei ympäristövastuuta mielletä vain haittojen minimoimiseksi, kuten yritystoiminnassa pitkään on ajateltu.

Ongelmien ratkaiseminen vaatii huomattavaa positiivisten vaikutusten lisäämistä. Sen vuoksi tarkastelimme työpajassa myös sitä, millaisia positiivisia ympäristövaikutuksia eri elinkaaren vaiheista voisi syntyä. Ympäristötietoisuuden lisääminen on esimerkki tärkeästä positiivisesta vaikutuksesta, joka helposti jää huomiotta jos tarkastellaan vain haittavaikutuksia. Esimerkiksi erään työpajaan osallistuneen yrityksen toimiala oli videoiden tuotanto – nimenomaan videoiden, jotka auttavat ratkomaan yhteiskunnallisia ongelmia. Vain haittavaikutuksia tarkastelemalla yrityksen ympäristövaikutukset olisivat siis voineet näyttäytyä melko erilaisessa valossa.

Haittojen minimoinnista ongelmanratkaisuun pyrkii myös elinkaariajatteluun pohjautuva kiertotalous – se tarkoittaa, että tuotteen elinkaari ei olekaan lineaarinen “raaka-aineesta jätteeksi” vaan kiertävä: raaka-aineesta joksikin toiseksi raaka-aineeksi. Tavoite on siis suunnitella tuotteet ja palvelut niin, että syntyvät jätteet ja sivuvirrat voisi mahdollisimman tehokkaasti hyödyntää uusina raaka-aineina.

Lataa ympäristövaikutusten arviointi -harjoitus Rahoitusvoimalan työkirjasta: Rahoitusvoimalan työkirja, osa 8 ympäristövaikutukset

 

Pin It on Pinterest

Share This