Rahoitusvoimalan julkaisu esittelee 10 maailmaa parantavaa yritystä, ja kertoo minkälaista apua yhteiskunnalliset yritykset kaipaavat, mikä heitä auttaa ja millaisia rahoitusmahdollisuuksia heillä on.

Maailma on murroksessa. Luonnonvarojen ja ihmisten rajattomaan hyödyntämiseen perustuva kasvutalous on johtanut viheliäisiin ongelmiin. Niiden ratkaiseminen ei ole mahdollista ilman ekologisesti ja sosiaalisesti kestäviä ratkaisuja. Maailman on muututtava, ja yhä useampi meistä haluaa olla osa maailman tulevaisuuden kannalta kestävää muutosta.

Yritystoimintaa, joka käyttää talouden työkaluja ratkaistaakseen jonkin kiperän ongelman, kutsutaan yhteiskunnalliseksi tai arvopohjaiseksi yrittämiseksi.

Yhteiskunnallista yritystä ei ole perustettu siksi, että sen avulla tehtäisiin ensisijaisesti taloudellista voittoa. Sen sijaan yritystoiminta ja taloudellinen kestävyys ovat välineitä, joilla maailmasta tehdään parempi paikka.

Taloudellinen kestävyys on nyt ja tulevaisuudessa täysin riippuvaista ekologisesta kestävyydestä. Yhteiskunnallisen yrittäjyyden rahoittamisen kehittämisessä tutkitaankin erilaisia tapoja mitata arvoa. Yhteiskunnallinen yritys tuottaa arvoa esimerkiksi sitomalla hiiltä maaperään, työllistämällä vaikeasti työllistettäviä ihmisiä tai vähentämällä mielenterveyspalveluiden tarvetta. Liiketoiminnan sosiaalista ja ekologista kestävyyttä pidetään jo nyt monilla aloilla kilpailuetuna. Tutkimusten mukaan näyttäisi siltä, että ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä liiketoiminta menestyy myös taloudellisesti paremmin, varsinkin kun liiketoiminnan todelliset kustannukset ympäristölle ja ihmisten hyvinvoinnille aletaan ottaa huomioon.

Yrityksiä, jotka oman arvionsa mukaan asettavat yhteiskunnallisen hyvän edistämisen voitontavoittelun edelle, on Suomessakin huomattava määrä, Etlan (2015) tekemän tutkimuksen mukaan jopa 19.000 kpl. Ne ovat usein syntyneet yrittäjän omasta tarpeesta tehdä merkityksellistä työtä, sekä henkilökohtaisesta palosta ratkaista jokin tulevaisuuttamme uhkaava ongelma. Näitä ongelmia ovat esimerkiksi köyhyys ja ulkopuolelle jääminen, ruoantuotannon riippuvaisuus fossiilitaloudesta tai kestämätön kulutus. Yhteiskunnallisia yrityksiä on perustettu työllistämään kaikkein syrjäytyneimpiä, tuottamaan ruokaa läpinäkyvästi tai tarjoamaan asiantuntijapalveluita toisille yrityksille, jotka haluavat oman toimintansa muuttuvan kestävämmäksi.

Nämä yritykset tarvitsevat tukea. Heitä auttaa verkostoituminen ja vertaistuki, mutta he tarvitsevat myös asiantuntija-apua taloudellisessa kestävyydessä: yhteiskunnalliset yrittäjät tulevat usein järjestöjen ja vapaaehtoistyön maailmasta, jossa talouden työkalut kuten budjetointi, myynti ja markkinointi saattavat olla vieraita ja jopa vastenmielisiä.

Kuten perinteisemmätkin yritykset, nämä yritykset tarvitsevat myös ulkopuolista rahoitusta toimintansa alkuvaiheessa tai laajentuessaan. Arvopohjaiset yritykset kehittyvät usein perinteisen yritystoiminnan ja hyväntekeväisyyden välimaastossa, ja niiden on löydettävä liiketoimintamalliinsa sopivat rahoitusmuodot. Kyseeseen saattaa tulla esimerkiksi paikallinen omistajuus, joukkovelkakirjalainat yhteisön määrittelemällä korolla tai vastikkeellinen joukkorahoitus. Yritystoiminnan luonteesta johtuen ne tyypillisesti tarvitsevat entistä kärsivällisempää, pitkäkestoisempaa ja vuorovaikutteisempaa rahoitusta. Suomen rahoitusala ei kokemuksemme mukaan ole vielä valmis tähän. Myös aika on arvokasta: ei-rahallinen asiantuntija-apu tai konkreettinen työvoima auttaisi monia yrityksiä kehittymään taloudellisesti kestävämmiksi tai saattamaan rahoituskierroksensa alkuun.

Monet rahoittajat ja sijoittajat ovat entistä tietoisempia maailman muutoksesta ja haluavat tietää millaista maailmaa heidän rahansa rakentavat. Läpinäkyvyys toteutuu parhaiten pienissä yhteisörahoitushankkeissa, joita Osuuskunta Ehta Rahakin on ollut mukana pilotoimassa myös Rahoitusvoimalan aikana. Yrittäjien tukeminen on tärkeää paitsi heidän liiketoimintansa kehittymisen kannalta, myös siksi että kokeilemalla kehittyy uusia rahoitusinstrumentteja ja käytäntöjä erilaisiin, uusiin tarpeisiin.
Voimme olla osa muutosta näiden yritysten asiakkaina, viestimällä heidän toiminnastaan sekä tulemalla mukaan rahoittamaan merkityksellistä toimintaa. Joukkorahoituksen mahdollisuudet ovat kaikkien ulottuvilla.

Rahoitusvoimala – hanke tarjosi yhteisön tukea ja rahoitusta yli 50:lle maailmaa parantavalle yritykselle Helsingissä, Tampereella ja Orivedellä vuosina 2017-2018.

Lataa Rahoitusvoimalan julkaisu, niin saat tietää, minkälaista apua yhteiskunnalliset yritykset kaipaavat, mikä heitä auttaa ja millaisia rahoitusmahdollisuuksia heillä on.

Rahoitusvoimalaa tuki Euroopan Unionin Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva EU-ohjelma (European Union Programme for Employment and Social Innovation “EaSI” (2014-2020), ja sen rahoituskanava, joka pyrki kehittämään yhteiskunnallisten yritysten rahoituksen tarjontaa ja kysyntää. Osuuskunta Ehta Raha toteutti Rahoitusvoimalaa yhdessä Demos Helsingin ja Asianajotoimisto Castren & Snellmanin kanssa tammikuusta 2017 kesäkuuhun 2018.

Pin It on Pinterest

Share This