Vaikuttavuussijoittamista kuvailtiin Sitran seminaarissa Korjaamolla 9.12.2015 win-win-win -keissinä. Parhaassa tapauksessa julkinen sektori säästää, yhteiskunta muuttuu paremmaksi ja sijoittaja saa tuottoa. Huonoimmassa tapauksessa sijoittaja menettää rahansa ja yhteiskunta ei juuri muutu paremmaksi. Toisaalta julkiselle sektorille ei tule kuluja.

Vaikuttavuusinvestoimisella voidaan tarkoittaa kaikkea sijoitustoimintaa, jolla tähdätään yhteiskunnalliseen (tai ekologiseen) hyvään. Usein kuitenkin tarkoitetaan sijoittamista, jolla on jokin mitattava tavoite, esimerkiksi lasten huostaanottojen vähentyminen. Vaikuttavuussijoittaminen ei ole sidottu rahoitusinstrumentteihin, vaan voi olla vaikkapa laina- tai osakemuotoista.

Yksi vaikuttavuusinvestoimisen toteutusmuodoista on Social Impact Bond (SIB) eli tulosperusteinen rahoitussopimus. Siinä institutionaaliset ja yksityiset sijoittajat rahoittavat yhteistä hyvää lisäävää toimintaa ja kantavat sen taloudellisen riskin. Julkinen sektori maksaa vain jos mitattavat tavoitteet täyttyvät, esimerkiksi jos kunta saavuttaa säästöjä  ehkäisemällä huostaanottoja.

Suomen ensimmäisen SIB:n  tavoitteena on lisätä työhyvinvointia. Mittarina käytetään sairauspoissaolojen vähentymistä vähintään 2,1 päivää henkeä kohti vuodessa. Työhyvinvointia lisäävän toiminnan piirissä on tällä hetkellä 1300 julkisen sektorin työntekijää mm. Nurmijärvellä ja Savossa.

Me-säätiö on yksi Suomen ensimmäisen SIB:n sijoittajista. Ulla Nord Me-säätiöstä ihmetteli, miksi yleishyödylliset säätiöt eivät laajemmin sijoita hyvää tekeviin kohteisiin. Edes ns. vastuullinen sijoittaminen ei hänen mukaansa ole säätiöissä vielä arkipäivää. Nord toivoi pian näkevänsä Social Impact Bond -rahaston, jossa vaikuttavuusinvestointejaan voisi hajauttaa.

Haasteena on edelleen, että rahoitusvalmiita ja laadukkaita kohteita on niukanlaisesti. Nord myös huomautti, että vaikuttavuusinvestointirahastojen hallinnoinnissa ei vielä ole minkäänlaista kilpailua.

Lisää tietoa

http://www.sitra.fi/talous/vaikuttavuusinvestoiminen

http://www.sitra.fi/uutiset/me-saatio-ja-sitra-suomen-ensimmaisen-sib-hankkeen-ankkurisijoittajat

Pin It on Pinterest

Share This