Vuonna 2018 maapallolla kasvoi yleinen epävarmuus. Vastavoimana tälle Ehtassa jatkettiin työskentelyä luottaen omiin arvoihimme ja työmme merkityksellisyyteen. Vuonna 2018 työskentelimme näiden aiheiden parissa:

  • Rahoitusvoimala: Yhteiskunnallisten yrittäjien rahoitusvalmiuden valmennusohjelma
  • Kurkirahasto: Joukkorahoituskampanja viljelysmaan säilyttämiseksi hiiltä sitovan maatalouden piirissä
  • Suomen kumppanuusmaatalousverkosto: Tarvekartoitus ja talouden virtojen kehittäminen
  • Paikallistaloushankkeen käynnistäminen Suomen Ympäristökeskuksen kanssa
  • Pienlainapilotti Emmaus Aurinkotehtaan kanssa
  • Yhteisörahoituksen työkalupakin kehittäminen
  • Kirjanpitotyö arvopohjaisille yrityksille ja yhteisöille

Rahoitusvoimala-valmennusohjelman ensimmäinen kierros päättyi

Euroopan Unionin rahoittama Rahoitusvoimala-hanke ja rahoitusvalmiuden valmennusohjelma yhteiskunnallisille yrittäjille alkoi alkuvuonna 2017 päättyi toukokuussa 2018. Hankkeen aikana 25 arvopohjaista yritystä ja toimijaa kehitti rahoitusvalmiuttaan. Rahoitusta osallistujille hankittiin 441.165 euroa. Mukana yritystoimintaansa kehittämässä oli 378 osallistujaa. Vertaisryhmiä oli Helsingissä ja Tampereella. Orivedellä pidettiin avoimia työpajoja, joissa ideoitiin Oriveden Oma Opiston kampuksen toimintaa. Bootcampeja hankkeessa tehtiin kaksi. Työkirjoja tehtiin mm. riskikartoituksesta, yhteiskunnallisen yrityksen merkin hakemisesta, raakabudjetoinnista, action learning-metodista, yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittaamisesta sekä ympäristövaikutuksista. Vertaistuen, mentoroinnin sekä erilaisten rahoitusratkaisujen kehittämisen tarpeet nousivat esille. Kiitos Rahoitusvoimalan osallistujille!

Lue lisää http://www.ehtaraha.fi/rahoitusvoimala/

Rahoitusvoimalan jatkoa pohdittiin mm. innovaatiorahaston mahdollisuuksia kokeilemalla sekä tuotteistamalla Rahoitusvoimalan palveluja ja tekemällä tarjouksia rahoitusvalmiuden koulutuksista. Myös muita rahoitushakuja, kuten Erasmus+ sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön hakuja tutkittin.

Osta pala peltoa ja ryhdy maanhaltijaksi -kampanja loi uudenlaisen maanomistusmallin

Vesilahtelaisen Kurjen tilan vuokrapellot tulivat myyntiin keväällä 2018. Peltomaan hinta on nykyisellään niin korkea, ettei viljelijä pelkästään pellon tuotolla pysty sitä ostamaan, vaan pellon hankkimiseen tarvitaan muuta pääomaa. Osuuskunta Ehta Raha oli mukana työryhmässä Timo ja Sari Kalliokosken sekä Ari ja Ira Hellsténin kanssa, jonka ratkaisuna luotiin Kurkirahasto, itsenäinen toimija Biodynaamisen viljelyn säätiön alle sekä luotiin Osta pala peltoa, ryhdy maanhaltijaksi -kampanja, jossa kutsuttiin mukaan yhteisestä maanomistajuudesta kiinnostuneita. Säätiön ensimmäisessä kampanjassa kerättiin vastikkeellista joukkorahoitusta noin 30.000 euroa. Kampanjaan osallistui 255 henkilöä ja yhteisöä.

Laskelmien mukaan neljä promillea lisää humusta vuosittain sitoo vuosittaisen ihmisen tuottaman ylijäämähiilidioksidin (https://www.4p1000.org/). Biodynaaminen viljely, jossa viljelijät kompostoivat karjanlannan ja hoitavat maata vuoroviljelyllä ja viherlannoituksella rakentaa humusta. Kampanjan osallistuneet pystyivät näin tulemaan mukaan hiiltä sitovaan ruokaketjuun ja auttavat säilyttämään maan huolellisessa, humusta rakentavassa hoidossa.

Lue lisää https://www.kurkirahasto.fi/

Kumppanuusmaataloustoimijat kokoontuivat etsimään konkreettisia kehitysideoita

Noel Bruderin ideasta lähti liikkeelle 3 työpajan sarja, jossa Osuuskunta Ehta Raha toteutti tarvekartoitustyöpajoja kumppanuunmaataloustoimijoiden yhteisistä tarpeista, joissa tarkasteltiin miten kumppanuustalous malli toimii tällä hetkellä taloudellisesti. Tapaamiset loivat pohjan Kumppanuusmaatalous ry:n (CSA Finland) perustamiselle keväällä 2019 Sosiaalifoorumissa.

Esimerkki syntyneestä konkreettisesta käytännön yhteistyöstä oli talkoovaihto, jossa verkoston jäsenet jäsenet muodostavat omista vapaaehtoisistaan ryhmän, joka osallistuu toisen jäsenen talkoopäivään. Talkoovaihto on käytännön yhteistyötä, joka ei vaadi ulkoisia resursseja, mutta joka tuo arvoa kaikille.

Lue lisää: https://www.facebook.com/groups/suomenkumppanuusmaataloudet/

Pienlainapilotti Emmaus Aurinkotehtaan kanssa

Marraskuussa 2018 tehtiin pienlainapilotti ja takuupiiri Emmaus Aurinkotehdas ry:n kanssa. 2660 euron lainalle koottiin takuupiiri, johon saatiin 8 yksityishenkilöä takaajaksi. Emmaus Aurinkotehdas käytti lainan Intiassa toteuttamansa kehitysyhteistyöhankkeen Alkuperäiskansojen oikeudet ja kulttuuri adivasien metsäyhteisöissä siltarahoitukseen. Emmaus Aurinkotehdas maksaa lainan takaisin 4% korolla. Pidemmän tähtäimen haaveena Osuuskunta Ehta Rahalla on perustaa pienlainarahasto, josta voitaisiin antaa samantyyppisiä pienlainoja muillekin.

Lue lisää: http://www.ehtaraha.fi/osuuskunta-ehta-raha/emmaus-aurinkotehdas-rylle-myonnetty-pienlaina/

Paikallistalouden kehittämisen hanke Suomen Ympäristökeskuksen kanssa

Suomen ympäristökeskus kutsui Ehta Rahan mukaan Horizon 2020 hankkeeseen Co-developed transformation for urban prosperity and growth, jossa Ehtan osuus olisi Laajasalossa toteutettavat paikallistalouden työpajat. Hankkeen rahoituspäätös tulee vuoden 2019 aikana. Paikallistaloutta työstettin Laajasalossa myös hakemalla Helsingin kaupungin pienavustusta.

Lue lisää http://www.ehtaraha.fi/paikallistalous/paikallistalouden-kartoitus-ja-kehittaminen-alkaa-laajasalossa/

Työyhteisön, hallituksen ja Ehtan ydintoiminnan muutokset: keveyttä ja työkalujen kehittämistä

Loppusyksystä 2018 Ehta Rahan työyhteisön resurssit pienentyivät erilaisten elämänmuutosten vuoksi. Ehta Rahassa on nyt viisi työntekijää (Marika Lohi, Olga Ridal, Kaisa Seppänen, Tanja Korvenmaa ja Kimmo Hokkanen), joista kaikki paitsi Marika ja Olga ovat osa-aikaisia ja tekevät etätöitä. Yhteistä pysyvää työtilaa harkittiin vuoden aikana mutta sille ei koettu olevan riittävästi käyttöä. Työyhteisön dynamiikkaa työstettiin myös organisaatiokonstellaation avulla.

Kesällä 2018 pidetyssä vuosikokouksessa työstettiin sosiokratiaa opettelemalla uuden hallituksen kokoonpanoa. Ehta Raha oli hakenut uusia hallituksen jäseniä julkisesti ja saanut muutamia hakemuksia. Syksyllä päätettiin pienentää hallitusta, jotta sen toiminta olisi kevyempi järjestää. Hallitukseen valittiin 27.9.2018 Kimmo Hokkanen, Marika Lohi ja Pasi Orava seuraaviksi kahdeksi vuodeksi.

Aiempina vuosina Ehtassa oli tarkoitus rakentaa oma oma joukkorahoitusalusta, jossa ekologiset, sosiaaliset ja kulttuurihankkeet kohtaisivat rahoittajansa. Vuonna 2018 oli jo selvää, että alustasta on siirrytty rahoitusvalmiuden tekemiseen yhdessä rahoituksen hakijoiden kanssa. Vuoden 2018 lopussa sovittiin että aloitetaan korttipakkahanke, eli että Tanja ja Kimmo keskittyvät työstämään joukkorahoituksen työkalupakkaa ja siihen liitettäviä työpajoja. Ennen päätöstä korttipakkahankkeesta sille tehtiin riskikartoitus. Ympäristö- ja kuluttajapoliittinen yhdistys myönsi korttipakkahankkeeseen 2000 euron apurahan.

Kiitos kaikille mukana olleille, työ jatkuu!

Kevään 2018 aikana Marjo Mustonen toimi Kaisan työparina ja auttoi meitä Rahoitusvoimalan työpajojen toteuttamisessa ja Rahoitusvoimalan viestinnässä. Ulla Leppänen piti hyvää huolta Tampereen Rahoitusvoimalan Tulevaisuuden ystävien ryhmästä. Arja Packalen teki Ehta Rahan työyhteisön kanssa konstellaatio-harjoituksen sekä teki maisteriopiskelija Joe Savagen kanssa kyselytutkimuksen neuvontapalveluiden tarpeesta. Aksu Tuominen, Anne Vanhala ja Merja Kivelä Lakiasiantoimisto Castrén & Snellmannista tarjosivat Rahoitusvoimalaan osallistuneille kultaakin arvokkaampaan lakiapua ja ilman Demos Helsingin Chris Rowleytä ja Julia Jousilahtea ei Rahoitusvoimalaa tietenkään olisi ollutkaan. Malcolm Hayday sparrasi meitä Englannista käsin.

Ossi Leppänen ja Marja Pajulahti sparrasivat Ehta Rahan työyhteisöä ansiokkaasti ja esittivät meille hyviä kysymyksiä. Työ- ja elinkeinoministeriön Lippe Koivunevan sydän sykkii yhteiskunnalliselle yrittäjyydelle ja hän auttoi ja rohkaisi meitä eteenpäin työssämme ja avusti meitä asiantuntemuksellaan. Euroopan komissiossa työskentelevä Risto Raivio rohkaisi ja auttoi meitä Brysselin suunnalta. Laajasalolaisen Vesa Rutasen tapasimme paikallistalouden kimpussa ja Juhani Tenhunen toi omalla persoonallaan esiin mitä tarkoittaa elämänkaari ja miten rakennamme yhteishyvän taloutta aikaisemmin sen kanssa työskennelleiden ihmisten työn päälle. Myös Elävä talous -kirjan suomennoksen parissa työskentelevä työryhmä Eeva Talvikallio, Pieta Hyvärinen ja Tuomo Alhojärvi toivat työskentelyyn paljon inspiraatiota.

Todellisuudessa lista auttajista on pitempikin, kaikkia emme pääse mainitsemaan. Sydämellinen kiitos kaikille Ehtan toiminnassa mukana oleville.

Mistä rahat tulivat ja mihin rahat käytettiin

Euroopan Unioni antoi Rahoitusvoimalan toimintaan 37.129 euroa. Hankekumppanin Demos ry:n omarahoitusosuus oli 4.952 euroa. Rahoitustoiminnan kehittämiseen saatiin euroja 9.302. Kirjanpitoasiakkaat maksoivat saamistaan palveluista 69.407 euroa. Yhteensä tuottoja saatiin 120.790 euroa.

Suurin osa tuloista (67%) käytettiin palkkoihin ja niiden sivukustannuksiin mukaan luettuna Demos ry:n ostopalveluina laskuttamat henkilöstökulut rahoitusvoimalaan (Ehta Rahan osuus 66.518 ja Demos ry:n osuus 14.470 euroa). Muut ostetut palvelut olivat 3.467 euroa (3 %), vuokrakulut olivat 8.570 euroa (7 %), matkakulut olivat 5.994 euroa (6 %) ja muut kulut 20.934 euroa (17 %).

Rahoitusvoimalan osuus kustannuksista oli 47.294 euroa (40 %), kirjanpidon osuus oli 37.678 (31%) ja kehitystyön osuus 35.137 euroa (29%). Rahoitusvoimalan omarahoitus osuus vuonna 2018 oli 5.212 euroa.

Osuuskunnan taloudellinen tukiranka oli edelleen vuonna 2018 kirjanpitotyö

Kuten edellisen kappaleen numeroista selviää, osuuskunnan taloudellinen tukijalka (31%)  on edelleen Olga Ridalin ja Marika Lohen tekemä kirjanpitotyö. Osuuskunta Ehta Rahan kirjanpidon asiakkaina on noin 35 yritystä ja yhteisöä.

Lue lisää http://www.ehtaraha.fi/ehta-kirjanpito/

Tulevaa kohti: 2019 Paikallistalouden ja joukkorahoituksen korttipakan kehittäminen syvenee

Vuoden 2019 alussa Ehta Rahassa työstetään joukkorahoituksen korttipakkaa sekä työskennellään Laajasalossa paikallistalouden parissa. Ehtan tarkoituksena on tehdä näkyväksi toisenlaista tapaa toimia taloudessa: taloutta jossa tehdään yhteistyötä kilpailun sijaan, opetellaan läpinäkyvyyttä ja kunnioitusta paitsi ihmisten välisissä, myös kaikkien olentojen välisissä suhteissa.

Katso myös Osuuskunta Ehta Raha tilinpäätös 2018 (PDF)

Pin It on Pinterest

Share This